Speerpunten en initiatieven

Flexibel studeren

Bij het actieve studentenleven is van essentieel belang dat jij jouw studie kan inrichten naar jouw eigen wens. De PvdUS pleit voor flexibilisering van het onderwijs. Dit uit zich onder andere in onze wens de UB-openingstijden te verruimen en het flexstuderen universiteitsbreed aan te bieden. 

Universiteitsbibliotheken

Door het werk van de PvdUS is in 2018 een pilot opgestart om in tentamenperiodes zowel de UB als de UBU alleen toegankelijk te maken voor studenten van de UU. Omdat dit goed is bevallen, is door het College van Bestuur besloten de pilot te verheffen tot officieel beleid. De PvdUS is erg blij dat dit beleid is doorgezet en UU-studenten eerder de mogelijkheid krijgen om te kunnen studeren in een faciliteit die zij met hun collegegeld onderhouden. Daarnaast zijn wij druk bezig met de implementatie van het nieuwe reserveringssysteem van de UB’s, omdat het oude systeem ResourceBooker niet voldoet.

Flexstuderen

Een grote en concrete stap bij de realisering van flexibel onderwijs is het flexstuderen. Dit is vorig jaar als pilot ingevoerd bij een selectief aantal opleidingen. De PvdUS heeft sterk bijgedragen aan de lobby voor het invoeren van deze pilot! Flexstuderen houdt in dat het onderwijs per studiepunt betaald wordt, in plaats van per jaar. Dat betekent dat als een student bijvoorbeeld een parttime bestuursjaar doet, waardoor hij of zij niet iedere periode twee vakken kan volgen, hij of zij alleen betaalt voor het onderwijs dat daadwerkelijk wordt gevolgd. 

Verenigingsleven

Utrecht staat bekend om de veelzijdigheid aan studentenverenigingen in de stad. Naast studeren vormen deze studentenorganisaties voor vele studenten een belangrijk onderdeel van hun studententijd. Verenigingen moeten vanuit de universiteit de vrijheid krijgen om hun vereniging zo te sturen dat zij de unieke cultuur van hun vereniging kunnen waarborgen. De financiële steun vanuit de universiteit zou zo min mogelijk verbonden moeten zijn aan voorwaarden met betrekking tot het runnen van de vereniging.

Bestuursbeurzen

In het beleidskader staan de voorwaarden voor officiële erkenning van studentenorganisaties, en daarnaast staan hierin  de voorwaarden en manier waarop de omvang van de beurzen voor studentbestuurders wordt berekend. Wat het beleidskader interessant maakt is de voorwaarde dat een studentenorganisatie 80% UU en HU studenten moet hebben om aanspraak op erkenning te maken. Eens in de paar jaar vindt de telling hiervan plaats, en een probleem is elke keer weer de onduidelijkheid en de communicatie hierover. De PvdUS is actief in gesprek met studentenorganisaties en koepels om deze onduidelijkheid te voorkomen.

Maatschappelijke certificaten

Het is voor werkgevers niet altijd duidelijk wat de waarde is van een bestuursjaar bij een studentenorganisatie. Dit geldt voornamelijk voor buitenlandse werkgevers. Het zou geweldig zijn als de universiteit een officieel document uit zou geven, waarmee de student kan aantonen wat voor impact zijn of haar werk heeft gehad. De PvdUS is al een aantal jaar bezig om hiervoor te lobbyen. Op dit moment zijn we zo ver dat studentbestuurders die een bestuursbeurs ontvangen, een Engelstalige beschikking krijgen met een extra alinea over het belang van de studentenorganisaties en waarbij het College van Bestuur zijn dank uitspreekt. Dit kan gebruikt worden voor sollicitaties in het buitenland.

Studentenwelzijn

Steeds meer studenten ervaren de negatieve effecten van de prestatiedruk die er op hun ligt. Om kans te maken op een steeds verder concurrerende arbeidsmarkt zijn studenten constant bezig met zoeken naar mogelijkheden om hun CV op te poetsen. Combineer dat met de huidige financiële druk van studeren, het studeren zelf en vaak een baan, en het wordt snel duidelijk waarom studentenwelzijn een groot probleem is. De PvdUS ziet dit niet als een probleem van individuele gevallen maar als een gevolg van het systeem als geheel. Er moet daarom ook van bovenaf en systeem-breed gekeken worden hoe we psychologische problemen kunnen voorkomen in plaats van verhelpen. Wij zetten ons in voor een cultuurverandering op de universiteit.

Onderwijs

Het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. De stap tussen de middelbare school en de universiteit is groot, zo komen er bijvoorbeeld nieuwe en grotere verantwoordelijkheden bij kijken. Je eigen weg zoeken is lastig, maar tegelijkertijd een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een student. De universiteit moet daarbij niet een te schoolse houding aannemen, en de studenten zo veel mogelijk vrij laten om de flexibiliteit van de student te respecteren. Daarnaast staat het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs bij de PvdUS hoog in het vaandel. De PvdUS zet zich in voor onderwijs op niveau, ten behoeve van de student.

Digitalisering van het onderwijs

Door digitalisering van het onderwijs wordt bijvoorbeeld het fysiek aanwezig zijn bij hoorcolleges onnodig. Op deze manier wordt het door de opgenomen hoorcolleges en kennisclips mogelijk om je tijd zelf in te delen wat een flexibele werksfeer creëert. Ook de toetsing van cursussen wordt gedigitaliseerd, waardoor momenteel meer dan 70% van de tentamens op chromebooks wordt afgenomen. De PvdUS streeft ernaar dit te laten toenemen, ook in het kader van een duurzame Universiteit. 

Studentensport

Een onmisbaar onderdeel van het studentenleven is de studentensport. Zo is ongeveer vijfde van de Utrechtse studenten lid bij een studentensportvereniging. De PvdUS zet zich al jaren in voor een betere facilitering vanuit de universiteit voor deze grote groep sportende studenten.

Subsidie voor de SHOT-verenigingen

Zo hebben de SHOT-verenigingen (SPIN, Histos, Orca en Triton) in 2019/2020 hebben na lange onderhandelingen een overeenkomst ondertekend met Mesa Cosa over de verdeling van sportgelden. Hierdoor hebben de verenigingen na lange tijd weer uitzicht op een subsidiestroom. De verenigingen zijn bij de introductie van de Olympos in 2014 niet aangesloten, omdat het stelsel hen niet tegemoetkwam. De PvdUS is elk jaar nauw betrokken geweest bij deze onderhandelingen, en ziet op een goede samenwerking tussen de SHOT-verenigingen en Mesa Cosa terwijl deze overeenkomst loopt.

Capaciteit Olympos

In samenwerking met veel studentensportverengingen heeft de PvdUS gepleit voor meer geld naar Mesa Cosa, de overkoepelende stichting die verantwoordelijk is voor de studentensport in Utrecht. Olympos kon daardoor weer financieel gezond worden. Maar daarmee was lang niet alles opgelost! Olympos kampt nog steeds met veel capaciteitsproblemen om de activiteiten van alle sportverenigingen te huisvesten. De PvdUS zal dan ook blijven strijden voor meer geld de aankomende jaren. Zo schreef Pepijn, fractielid 20/21, namens de u-raad in samenwerking met gemeenteraadspartijen, VIDIUS en de Sportraad een opiniestuk in DUIC over dit capaciteitsprobleem, met oproep aan gemeente en onderwijsinstellingen om hier de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen aan een duurzaam en gezond milieu, waar volgende generaties in kunnen opgroeien. Hieronder valt ook zeker de UU, die zelf gelukkig al veel onderzoek doet naar duurzaamheid. Daarnaast wil de PvdUS ook haar steentje bijdragen en denkt zij graag mee over initiatieven om papierverspilling tegen te gaan en universiteitsgebouwen te verduurzamen.

Internationalisering

Internationalisering is een groeiend fenomeen binnen de Universiteit Utrecht. Zo krijgen internationals de kans om een semester vakken te volgen in Utrecht en zorgt het wereldwijde netwerk van de UU ervoor dat Utrechtse studenten naar meer dan 500 locaties ter wereld kunnen. De PvdUS moedigt deze vorm van internationalisering aan omdat het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling naast de reguliere opleiding, en zet zich daarom in om een uitwisseling zo toegankelijk mogelijk te maken.

Het is echter niet altijd bevorderlijk voor het onderwijs om docenten en studenten te verplichten tijdens het werkcollege Engels te spreken. PvdUS juicht internationalisering toe, maar alleen wanneer dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de kwaliteit van het onderwijs.

Taalbeleid medezeggenschap

Op dit moment kunnen internationale studenten in principe niet plaatsnemen in universitaire raden, omdat alle documentatie en communicatie in het Nederlands plaatsvindt. Dit is dus niet erg democratisch. Daarom heeft de PvdUS in 2019 een nota ingediend bij het College van Bestuur waarin wordt gepleit voor tweetalige documentatie en communicatie. Er wordt vanuit het College gekeken wat hiermee gedaan gaat worden, omdat er tegelijkertijd ook intern op de universiteit verschillende voorstellen liggen omtrent het algemene taalbeleid van de universiteit. In ieder geval is het voor de PvdUS belangrijk dat er snel een oplossing komt voor het buitensluiten van internationale studenten in de medezeggenschap.