Medezeggenschap
De Universiteitsraad (U-raad, UR) is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht. De U-raad vertegenwoordigt de belangen van alle studenten en medewerkers en bestaat uit 12 personeelsleden (ieder voor 8 uur per week) en 12 studentleden (ieder voor 32 uur per week). Als studentleden vertegenwoordigen wij de belangen van alle 30.000 studenten aan de UU op het hoogste niveau. De U-raad vergadert met het College van Bestuur (CvB) over hen beleidsplannen en oefent op deze manier invloed uit.

Het raadswerk kent drie hoofdaspecten: de vergadercyclus met het CvB, eigen initiatieven en themacontacten.

De Universiteit Utrecht heeft twee bestuurslagen; het universitaire niveau en het niveau van de diensten en faculteiten. De U-raad is het centrale formele medezeggenschapsorgaan van de UU, zoals je op het organogram ziet.

Organogram

College van Bestuur
Het CvB is belast met het bestuur van de universiteit. De leden worden benoemd door de RvT. Voordat de leden van het CvB worden benoemd, wordt de U-raad hierover gehoord.

Op dit moment bestaat het CvB uit:

    • Anton Pijpers (voorzitter)
    • Henk Kummeling (Rector Magnificus)
    • Annetje Ottow (vice-voorzitter)

Op het niveau van de faculteiten bestaat ook medezeggenschap, maar dan in de vorm van faculteitsraden. Waar de universiteitsraad met het CvB vergadert, vergadert de faculteitsraad met de decaan van de betreffende faculteit. Gedurende het jaar onderhouden wij contact met de faculteiten, om op die manier op de hoogte te blijven van zaken die op decentraal niveau spelen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is, zoals de naam al zegt, het toezichthoudend orgaan van de UU. Leden worden door de minister van OCW benoemd. Voor onderwerpen, zoals het Strategisch Plan, heeft het CvB goedkeuring van de RvT nodig.