Speerpunten & Initiatieven

Verenigingsleven

Utrecht staat bekend om de veelzijdigheid aan sport-, studie- en gezelligheidsverenigingen in de stad. Naast het volgen van de studie zelf vormen deze studentenorganisaties voor vele studenten een belangrijk onderdeel van hun studententijd. Ze vormen een deel van het karakter van Utrecht als stad en zijn niet los te zien van de universiteit. De universiteit moet deze organisaties ondersteunen en de erkenning en waardering bieden die ze verdienen. De PvdUS maakt zich sinds haar oprichting hard voor de belangen van studentenorganisaties en pleit voor een goede band tussen deze organisaties en de universiteit. Voldoende financiële steun is hierbij een belangrijk speerpunt. Tegelijkertijd staat de PvdUS ook voor de zelfstandigheid van deze verenigingen, die elk een eigen, unieke cultuur hebben die moet worden behouden. Om die reden zijn we tegen een grote inmenging en invloed vanuit de universiteit bij de invulling die verenigingen aan hun organisatie geven.  

Studentenwelzijn

De PvdUS gelooft in je studententijd als periode van ontwikkeling die om meer draait dan alleen studeren. De huidige prestatiedruk legt steeds meer focus op de studie zelf. Door gestegen kosten in levensonderhoud en de stijgende rente op studiefinanciering is er ook meer financiële druk ontstaan om een baan te moeten nemen naast het studeren. Dit levert stress en zorgen op bij studenten en neemt de ruimte weg voor zelfontplooiing waar het om zou moeten draaien. Studentenwelzijn is een groot en belangrijk thema op de universiteit waar de PvdUS intensief over meepraat. Het welzijn van studenten is geen optelsom van individuele gevallen, maar een negatieve ontwikkeling die je moet bekijken vanuit het systeem.  

Steeds meer studenten ervaren de negatieve effecten van de prestatiedruk die er op hen ligt. Om kans te maken op een steeds verder concurrerende arbeidsmarkt zijn studenten constant bezig met zoeken naar mogelijkheden om hun CV op te poetsen. Combineer dat met de huidige financiële druk van studeren, het studeren zelf en vaak een baan, en het wordt snel duidelijk waarom studentenwelzijn een groot probleem is. De PvdUS ziet dit niet als een probleem van individuele gevallen maar als een gevolg van het systeem als geheel. Er moet daarom ook van bovenaf en systeem-breed gekeken worden hoe we psychologische problemen kunnen voorkomen in plaats van verhelpen. Wij zetten ons in voor een cultuurverandering op de universiteit.  

Bestuursbeurzen

We vinden het belangrijk dat studentenorganisaties, die zo’n grote rol spelen in de ontwikkeling van studenten in hun (sociale) leven, voldoende financiële steun ontvangen. We houden hier ons op verschillende vlakken mee bezig. Zo ligt er op dit moment een conceptversie voor een nieuw beleids- en toetsingskader voor. In het beleidskader staan de voorwaarden voor officiële erkenning van studentenorganisaties en daarnaast staan hierin de voorwaarden en manier waarop de omvang van de beurzen voor studentbestuurders wordt berekend. De PvdUS praat actief mee over de invulling van dit kader en neemt hierin de belangen mee van alle studentenorganisaties om te zorgen dat het uiteindelijke resultaat zo goed en eerlijk mogelijk is voor alle verenigingen. In ieder geval zal de gehekelde voorwaarde dat een studentenorganisatie 80% UU en HU studenten moet hebben om aanspraak op erkenning te maken in het nieuwe kader komen te vervallen. Ook is de PvdUS in samenspraak met de rest van de raad bezig om de hoogte van de bestuursbeurzen zelf te laten herzien en indexeren, zodat de bestuursbeurs meestijgt met de inflatie en organisaties kunnen rekenen op een grotere financiële compensatie.  

Studentensport

Een onmisbaar onderdeel van het studentenleven is de studentensport. Zo is ongeveer vijfde van de Utrechtse studenten lid bij een studentensportvereniging. De PvdUS zet zich al jaren in voor een betere facilitering vanuit de universiteit voor deze grote groep sportende studenten.  

Subsidie voor de SHOT-verenigingen

Zo hebben de SHOT-verenigingen (SPIN, Histos, Orca en Triton) in 2019/2020 hebben na lange onderhandelingen een overeenkomst ondertekend met Mesa Cosa over de verdeling van sportgelden. Hierdoor hebben de verenigingen na lange tijd weer uitzicht op een subsidiestroom. De verenigingen zijn bij de introductie van de Olympos in 2014 niet aangesloten, omdat het stelsel hen niet tegemoetkwam. De PvdUS is elk jaar nauw betrokken geweest bij deze onderhandelingen, en ziet op een goede samenwerking tussen de SHOT-verenigingen en Mesa Cosa terwijl deze overeenkomst loopt.

Capaciteit Olympos

In samenwerking met veel studentensportverengingen heeft de PvdUS gepleit voor meer geld naar Mesa Cosa, de overkoepelende stichting die verantwoordelijk is voor de studentensport in Utrecht. Olympos kon daardoor weer financieel gezond worden. Maar daarmee was lang niet alles opgelost! Olympos kampt nog steeds met veel capaciteitsproblemen om de activiteiten van alle sportverenigingen te huisvesten. De PvdUS zal dan ook blijven strijden voor meer geld de aankomende jaren. Om tegemoet te komen aan de grote getallen studenten die willen sporten maar momenteel door een gebrek aan capaciteit van Olympos dat niet kunnen. Is door de PvdUS een project opgestart waardoor alle Olympus houders nu tijdelijk extra goedkoop kunnen sporten bij Peakz Padel. 

Universiteitsbibliotheken

Door het werk van de PvdUS is in 2018 een pilot opgestart om in tentamenperiodes zowel de UB als de UBU alleen toegankelijk te maken voor studenten van de UU. Omdat dit goed is bevallen, is door het College van Bestuur besloten de pilot te verheffen tot officieel beleid. De PvdUS is erg blij dat dit beleid is doorgezet en UU-studenten eerder de mogelijkheid krijgen om te kunnen studeren in een faciliteit die zij met hun collegegeld onderhouden. Daarnaast zijn we bezig om het binnenplein van de UBB te vergroenen via een zogenaamd Living Lab, waarbij het project wordt opgezet en ontwikkeld vanuit studenten zelf! 

Bestuursbeurzen

We vinden het belangrijk dat studentenorganisaties, die zo’n grote rol spelen in de ontwikkeling van studenten in hun (sociale) leven, voldoende financiële steun ontvangen. We houden hier ons op verschillende vlakken mee bezig. Zo ligt er op dit moment een conceptversie voor een nieuw beleids- en toetsingskader voor. In het beleidskader staan de voorwaarden voor officiële erkenning van studentenorganisaties en daarnaast staan hierin de voorwaarden en manier waarop de omvang van de beurzen voor studentbestuurders wordt berekend. De PvdUS praat actief mee over de invulling van dit kader en neemt hierin de belangen mee van alle studentenorganisaties om te zorgen dat het uiteindelijke resultaat zo goed en eerlijk mogelijk is voor alle verenigingen. In ieder geval zal de gehekelde voorwaarde dat een studentenorganisatie 80% UU en HU studenten moet hebben om aanspraak op erkenning te maken in het nieuwe kader komen te vervallen. Ook is de PvdUS in samenspraak met de rest van de raad bezig om de hoogte van de bestuursbeurzen zelf te laten herzien en indexeren, zodat de bestuursbeurs meestijgt met de inflatie en organisaties kunnen rekenen op een grotere financiële compensatie.  

Onderwijs

Het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. De stap tussen de middelbare school en de universiteit is groot, omdat er onder meer nieuwe en grotere verantwoordelijkheden bij kijken. Je eigen weg zoeken is lastig, maar tegelijkertijd een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een student. De universiteit moet daarbij niet een te schoolse houding aannemen, en de studenten zo veel mogelijk vrijlaten om de flexibiliteit van de student te respecteren. Daarnaast staat het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs bij de PvdUS hoog in het vaandel. De PvdUS zet zich in voor onderwijs op niveau, ten behoeve van de student.  

Flexibilisering Onderwijs

Het onderwijs dat je volgt moet aansluiten bij jouw wensen en behoeftes, niet rigide zijn en tegen je in werken. De flexibilisering van het hoger onderwijs is een landelijke ontwikkeling waarbij het gaat ‘om onderwijs dat is afgestemd op de persoonlijke ambities en omstandigheden van studenten, waarbij de student de regie krijgt over het eigen leertraject.’ De PvdUS ondersteunt deze ontwikkeling ten volste en denkt mee met de universiteit hoe deze flexibilisering er voor de UU uit kan zien.

Een belangrijk initiatief dat we in dit verband hebben opgezet is de mogelijkheid tot flexstuderen, dat het mogelijk maakt om in een collegejaar minder vakken te volgen en alleen hiervoor te betalen. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt per cursus. Hoewel het flexstuderen in afwachting van een besluit van het ministerie over landelijke implementatie helaas is opgeschort, heeft de PvdUS er in samenspraak met de universiteit voor gezorgd dat flexstuderen in bepaalde gevallen nog mogelijk is vanuit eigen budget van de UU. De PvdUS blijft zich hard maken voor flexstuderen en de flexibilisering van het hoger onderwijs in het algemeen, omdat het in lijn ligt met onze visie op een universiteit die uitgaat van de omstandigheden van de student zelf.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen aan een duurzaam en gezond milieu, waar volgende generaties in kunnen opgroeien. Hieronder valt ook zeker de UU, die zelf gelukkig al veel onderzoek doet naar duurzaamheid.  Hier helpt de PvdUS bij, door het opzetten van een living lab die het UBB-plein groener maakt en zo een divers ecologisch landschap te creëren.

Internationalisering

Internationalisering is een groeiend fenomeen binnen de Universiteit Utrecht. Zo krijgen internationals de kans om een semester vakken te volgen in Utrecht en zorgt het wereldwijde netwerk van de UU ervoor dat Utrechtse studenten naar meer dan 500 locaties ter wereld kunnen. De PvdUS moedigt deze vorm van internationalisering aan omdat het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling naast de reguliere opleiding, en zet zich daarom in om een uitwisseling zo toegankelijk mogelijk te maken.  

Het is echter niet altijd bevorderlijk voor het onderwijs om docenten en studenten te verplichten tijdens het werkcollege Engels te spreken. PvdUS juicht internationalisering toe, maar alleen wanneer dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de kwaliteit van het onderwijs.

Maatschappelijke Certificaten

Het is voor werkgevers niet altijd duidelijk wat de waarde is van een bestuursjaar bij een studentenorganisatie. Dit geldt voornamelijk voor buitenlandse werkgevers. Het zou geweldig zijn als de universiteit een officieel document uit zou geven, waarmee de student kan aantonen wat voor impact zijn of haar werk heeft gehad. De PvdUS is al een aantal jaar bezig om hiervoor te lobbyen. Op dit moment zijn we zo ver dat studentbestuurders die een bestuursbeurs ontvangen, een Engelstalige beschikking krijgen met een extra alinea over het belang van de studentenorganisaties en waarbij het College van Bestuur zijn dank uitspreekt. Dit kan gebruikt worden voor sollicitaties in het buitenland.  

Scroll to top