Universiteitsraad

Wat is de Universiteitsraad?

De Universiteitsraad (U-raad, UR) is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht. De U-raad vertegenwoordigt de belangen van alle studenten en medewerkers en bestaat uit twaalf personeelsleden (ieder voor acht uur per week) en twaalf studentleden (ieder voor 32 uur per week). Als studentleden vertegenwoordigen wij de belangen van alle 40.000 studenten aan de UU op het hoogste niveau. De U-raad vergadert met het College van Bestuur (CvB) over hun beleidsplannen en oefent op deze manier invloed uit. 

De Universiteit Utrecht heeft twee bestuurslagen: het universiteitsbrede niveau en het niveau van de diensten en faculteiten. De U-raad is het centrale formele medezeggenschapsorgaan van de UU, zoals te zien in het organogram hieronder.

Het College van Bestuur

Het CvB is belast met het bestuur van de universiteit. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Voordat de leden van het CvB worden benoemd, wordt de U-raad hierover gehoord.

De Faculteitsraden

Op het niveau van de faculteiten bestaat ook medezeggenschap, maar dan in de vorm van faculteitsraden. Waar de universiteitsraad met het CvB vergadert, vergadert de faculteitsraad met de decaan van de betreffende faculteit. Gedurende het jaar onderhouden wij contact met de faculteiten, om op die manier op de hoogte te blijven van zaken die op decentraal niveau spelen.

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) is, zoals de naam al zegt, het toezichthoudend orgaan van de UU. Leden worden door de minister van OCW benoemd. Voor onderwerpen, zoals het Strategisch Plan, heeft het CvB goedkeuring van de RvT nodig. 

VIDEO: Wat is de Universiteitsraad?

De PvdUS is een studentenpartij binnen de Universiteitsraad van de UU. Maar wat is de Universiteitsraad nou eigenlijk? In deze video leggen we het je uit!

Onze Bevoegdheden 

De universiteitsraad kan drie verschillende rechten uitoefenen op de stukken die besproken worden; instemmingsrecht, adviesrecht & initiatiefrecht.

Instemmingsrecht
Op sommige stukken heeft de raad instemmingsrecht, wat betekent dat een besluit pas definitief kan worden genomen nadat de U-raad heeft ingestemd. De raad heeft onder andere instemmingsrecht op de volgende onderwerpen: Het strategisch plan; Het model Onderwijs- en Examenreglement; Het bestuurs- en beheersreglement; Het model faculteitsreglement; Hoofdlijnen van de begroting. 

Adviesrecht
Echter, soms heeft de U-raad enkel adviesrecht, op grond waarvan het advies mag geven op een stuk. Het CvB moet de raad altijd van repliek voorzien bij advies. De raad heeft bijvoorbeeld adviesrecht op: De kaderbrief; De begroting; Het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld. 

Initiatiefrecht
De Universiteitsraad heeft tevens initiatiefrecht. Dit betekent dat je als U-raadslid de mogelijkheid krijgt om zelf nieuw beleid voor te stellen voor de UU, iets te verbeteren of iets aan te passen. Een initiatief leidt meestal tot een nota; een geschreven advies/voorstel aan het CvB. Het CvB zal deze nota vervolgens in behandeling nemen en bespreken in de vergadercyclus. 

Als U-raadslid houdt je je dus zowel bezig met het kritisch beoordelen en controleren van de beleidsplannen van het CvB, als met je eigen initiatieven om de UU te verbeteren. Klik HIER voor een aantal van onze initiatieven uit de afgelopen jaren. 

Ten slotte heeft de Uraad het recht om ongevraagd advies te geven en hebben we te allen tijde informatierecht; het recht om alle informatie te krijgen. 

Scroll to top